قرآن؛ از تفسیر ایدئولوژیک به تفسیر انتقادی

Share

سه گفتار زیر درباره‌ی قرآن است برای ناآشنایان یا کسانی که آشنایی اندکی با قرآن دارند. این سه گفتار در ماهِ فوریه سال ۲۰۱۳ در مؤسسه‌ی توانا برگزار شده است.

mehdi

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار نخست
اهمیت قرآن و حدیث در ساختار فکر اسلامی

گفتار دوم
تکوین تاریخی قرآن

گفتار سوم
روش‌های مدرن در تفسیر قرآن