درک یا عدم درک متقابل مسیحیان و مسلمانان

۳ مهر ۱۳۹۱

Print
Share

یادداشتِ کوتاه من بر ترجمه‌ی کتاب «برخوردهای مسلمانان و مسیحیان؛ دریافت‌ها و کژدریافت‌ها» نوشته‌ی ویلیام مونتگمری وات و ترجمه‌ی محمد حسین آریا. این یادداشت در مجله‌ی آینه‌ی پژوهش، چاپ قم، شماره‌ی آذر و دی ۱۳۷۴، شماره‌ی ۳۵ به چاپ رسیده است.

صفحه‌ی نخست
صفحه‌ی دوم

 
, , , , : TAGS

Sidebar