کتاب‌هایی درباره‌ی مهدی و مهدویت

۲۰ تیر ۱۳۹۱

Print
Share

دوستان بسیاری خواسته‌اند کتاب‌هایی در زمینه‌ی مهدویت معرفی کنم. فکر کردم نامِ کتاب‌هایی را که در این باره خوانده و سودمند یافته‌‌ام در این صفحه فهرست کنم تا دوستان به اقتضای حال و هوای خود از آن برگزینند و بخوانند. چون الان فرصت فهرست‌نویسی بلند ندارم به تدریج بر نام کتاب‌ها خواهم افزود. نکته‌ی دیگر آن‌که این کتاب‌ها همه منابع ثانوی هستند نه اولیه. یعنی از متون اصلی مربوط به مهدویت که مبنای تاریخ‌نگاری است نامی نمی‌آورم. کتاب‌ها یا درباره‌ی تاریخ تشیع هستند یا درباره‌ی ایده‌ی مهدویت یا مسیحاباوری به طور کلی.

فارسی
خاندان نوبختی، عباس اقبال آشتیانی، تهران، کتاب‌خانه‌ی طهوری، چاپ دوم، ۱۳۴۵
مکتب در فرایند تکامل، حسین مدرسی طباطبایی، ترجمه‌ی هاشم ایزدپناه، تهران، انتشارات کویر (من این ترجمه‌ را نخوانده‌ام. ظاهراً نویسنده بنا به ملاحظاتی در هر چاپ تغییراتی در متن داده است. مشخصات کتاب‌شناختی متن انگلیسی را در بخش انگلیسی می‌آورم).

عربی
– احمد الکاتب، الامام المهدی، محمد بن الحسن العسکری، حقیقه تاریخیه ام فرضیه فلسفیه، تطور الفکر السیاسی الشیعی من الشوری الی ولایه الفقیه، بیروت، دارالعربیه للعلوم، الطبعه الخامسه، ۲۰۰۷
– احمد الکاتب، حوارات احمد الکاتب مع المراجع و العلماء و المفکرین حول وجود الامام الثانی غشر؛ فی سبیل الشوری و الوحده و التجدید، بیروت، دارالعربیه للعلوم، الطبعه الاولی، ۲۰۰۷
– جواد علی، المهدی المنتظر عند الشیعه الاثنی العشریه، ترجمه عن الالمانیه ابوالعید دودو، هامبورگ، منشورات جمل، الطبعه الثانیه، ۲۰۰۷

 

Française

 Jean-Pierre Filiu, L’apocalypse dans l’Islam, Paris, Fayard, 2008 –

English

The Encyclopedia of Apocalypticism, John Collins (edited) Volume 1; The Origins of Apocalypticism in Judaism and Christianity, New York, London, Continuum, 2000
Volume 2, Bernard McGinn (edited) , Apocalypticism in Western History and Culture, New York, London, Continuum, 1998
Volume 3, Apocalypticism in the Modern Period and the Contemporary Age, Stephen J. Stein (edited), New York, London, Continuum, 1998

Kathryn Babayan, Mystics, Monarchs and Messiahs; Cultural Landscapes of Early Modern Iran, Cambridge, Harvard University Press, 2002

 David Cook, Studies in Muslim Apocalyptic, Princeton, The Darwin Press, INC. 2002-

 
, , : TAGS

Sidebar