رواداری؛ ضرورتی شناختی

۲۰ شهریور ۱۳۹۴

Print
Share

گفتاری نیم‌ساعته درباره‌ی رواداری؛ اصلی اخلاقی و ضرورتی شناختی


این گفتار در بهار سال ۱۳۹۴ در چارچوب طرح «رواداری» مؤسسه‌ی توانا ارائه شده است.

 
, : TAGS

Sidebar